Salgs- og leveringsbetingelser for Nordvest-Plast ApS
februar 2011

A. Aftalegrundlaget

 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenfor anførte almindelige betingelser gældende ved samhandel med Nordvest-Plast ApS.
 2. Aftalen om leverancer omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte varer og ydelser.


B. Betaling, rente og ejendomforbehold

 1. 1. Alle varer og ydelser skal betales til Nordvest-Plast ApS’ hjemsted eller til et af Nordvest-Plast ApS udpeget betalingssted. Hvis intet andet er aftalt er betaling netto kontant.
 2. Såfremt betaling ikke er sket på forfaldsdato beregnes morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Nordvest-Plast ApS fortaber ikke i kraft af denne bestemmelse sin ret til at tage retlige skridt med henblik på at sikre betaling af en hvilken som helst ubetalt faktura at afbryde forsendelser eller annullere ordrer.
 3. Enhver til køber leveret vare forbliver Nordvest-Plast ApS’s ejendom, indtil fuld betaling, inkl. eventuelt påløbne renter og omkostninger, er sket.
 4. Køber er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i varer indtil fuld betaling inkl. eventuelt påløbne renter og omkostninger, er sket.

 

C. Priser

 1. Priser er gældende ved levering ab Thisted.
 2. Priser er aftalt under forbehold af, at der ikke inden leveringen er sket ændringer i offentlige afgifter, toldafgifter eller lignende forhold udenfor sælgers kontrol. Nordvest-Plast ApS forbeholder sig endvidere at regulere priserne, såfremt der inden leveringen er sket væsentlige ændringer i valutakurser, råvarepriser og transportudgifter, som ikke med rimelighed kunne forudses på aftaletidspunktet.

 

D. Leveringstid, sted og risiko

 1. Leveringstiden er fastsat under forbehold af strejke, lockout, ildebrand, importforbud, forsinkelse af nødvendige leverancer eller lignende vanskeligheder. Indtræder sådanne forhold, skal Nordvest-Plast ApS snarest muligt give køber underretning herom.
 2. Leveringen sker ab Thisted, således at risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse herefter er købers.

 

E. Reklamation

 1. Viser en leverance fra Nordvest-Plast ApS sig at være mangelfuld, er køber forpligtet til inden 8 dage at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer køber for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende.

 

F. Ansvar ved forsinkelse og mangler

 • Giver køber meddelelse om en mangel, skal Nordvest-Plast ApS indenfor 14 dage efter, at man har modtaget underretning herom, være berettiget til for egen regning at afhjælpe mangler eller at foretage omlevering. Sker der rettidig afhjælpning eller omlevering, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 • I tilfælde af forsinkelse ved varens levering eller mangler ved varen eller ydelsen kan Nordvest-Plast ApS ikke gøres ansvarlig for drifts- og avancetab, tab der udspringer af købers kontraktlige forpligtelser overfor trediemand eller andet indirekte tab
 • I tilfælde af forsinkelse ved varens levering eller mangler ved varen eller ydelsen kan der herudover ikke overfor Nordvest-Plast ApS gøres krav på erstatning ud over et beløb svarende til den samlede ordres fakturaværdi.

 

G. Særlige bestemmelser ved lønarbejde

 1. For varer som udføres i lønarbejde, aftales enten en procdure for håndtering og kvalitetskontrol eller varen produceres efter den normale procedure på Nordvest-Plast ApS.
 2. I forbindelse med dette er Nordvest-Plast ApS ansvarlig for fejlhåndtering, men uden ansvar for den tilsendte råvares egnethed eller om den ændrer egenskaber, såfremt korrekt/anvist procedure er anvendt.

 

H. Ansvar for tingskade,forvoldt af materiellet (produktansvar)

 1. Nordvest-Plast ApS er ikke ansvarlig for skade på faste ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i købers besiddelse. Nordvest-Plast ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår.
  Her ud over er Nordvest-Plast ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre i overensstemmelse med lov om produktansvar nr. 261 af 20. marts 2007.
 2. I intet tilfælde er Nordvest-Plast ApS ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste el ler andre økonomiske konsekvenstab.
  Ovenstående begrænsning af sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed
 3. I det omfang Nordvest-Plast ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Nordvest-Plast ApS skadesløs i samme omfang, som Nordvest-Plast ApS’s ansvar er begrænset efter de foregående bestemmelser.
 • Disse begrænsninger i Nordvest-Plast ApS’s ansvar er ikke gældende, hvis Nordvest-Plast ApS gør sig gældende i grov uagtsomhed.
 • Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part.

 

I. Købers misligholdelse

 • Såfremt køber undlader at betale forfaldne ydelser, herunder morarenter, eller i øvrigt på nogen måde tilsidesætter bestemmelserne i nærværende kontrakt, er Nordvest-Plast ApS berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed med den virkning, at hele købesummen bliver forfalden til øjeblikkelig betaling. Nordvest-Plast ApS forbeholder sig erstatning for ethvert tab i denne forbindelse.

 

J. Værneting og lovvalg

 • I tilfælde af retstvist, herunder tvist om manglende betaling vedrørende denne leverance eller nogen del heraf, er Nordvest-Plast ApS hjemsted værneting for begge parter.
 • Fortolkning af nærværende aftale samt udfyldning af denne skal ske efter dansk ret.


oo0oo

Nordvest-Plast - Karetmagervej 7 - DK-7700 Thisted - Tlf.: +45 97 91 1744 - klik for at sende e-mail
Feedback, support og information - Webmaster